بوم شناسی گیاهان زراعی (AEJ) - فرایند پذیرش مقالات