آمار مجله در Google Scholar

براساس آمار ارائه شده در پاییز 97 توسط Google Scholar، تعداد کل ارجاعات مقالات مجله بوم شناسی گیاهان زراعی به 914 عدد و h-index = 16  و 10e-index = 28 رسید.

https://scholar.google.com/citations?user=5ac-RrsAAAAJ&hl=en