بوم شناسی گیاهان زراعی در AGRIS نمایه شد.

فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی در اگریس (AGRIS) به عنوان یکی از معتبرترین پایگاه های اطلاعاتی کشاورزی متعلق به فائو نمایه شد.