آمار مجله در Google Scholar در پاییز 98

براساس آمار ارائه شده در پاییز 98 توسط Google Scholar، تعداد کل ارجاعات مقالات مجله بوم شناسی گیاهان زراعی به 1408 عدد و h-index = 18  و 10e-index = 37 رسید.

https://scholar.google.com/citations?user=5ac-RrsAAAAJ&hl=en