داوران

ابراهیم شمسایی اقتصاد کشاورزی

ابوالفضل اسعدی دیزجی علوم دامی

ابوالفضل قربانی علوم دامی

ابوالفضل ناصری

احمد بایبوردی

احمد فاخری فرد تاسیسات آبیاری

احمد گلچین خاکشناسی

اسدالله بابایی بیماری شناسی گیاهی

اسکندر زند علف های هرز

اسلام ذوالفقاری جنگل شناسی

اسماعیل کرمی دهکردی اقتصاد کشاورزی

اسماعیل کوه گردی اکولوژی گیاهان زراعی

اکبر تقی زاده علوم دامی

امید صادقی پور استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

امید طیاری مهندسی آب

امید گیلانپور ترویج و آموزش کشاورزی

امیر محمدی نژاد اقتصاد کشاورزی

امیرحسین طالب پور

امین علیزاده آبیاری

اورنگ کاوسی حشره شناسی کشاورزی

آیدین حمیدی

بابک بهشتی ماشین های کشاورزی

بابک عندلیبی فیزیولوژی گیاهان زراعی

بهرام علیزاده اصلاح نباتات

بهرام میرشکاری زراعت

بهمن پاسبان اسلام فیزیولوژی گیاهان زراعی

پرویز مرادی اصلاح نباتات

جابر داودی دامپزشکی

جعفر حاجیلو

جعفر محمدی باغبانی-نباتات زینتی

جلال صبا زراعت

جلیل اجلی زراعت

جهانشیر دانشیان زراعت

جهانفر دانشیان زراعت

جواد رزمی

حبیب اقدم شهریار تغذیه دام

حبیب اله خدابنده حشره شناسی کشاورزی

حبیب دواتی کاظم نیا

حبیب کاظم نیا باغبانی-نباتات زینتی

حسن حاج نجاری

حسن منیری فر

حسن نورافکن علوم باغبانی و گیاهان دارویی

حسین حیدری شریف آباد فیزیولوژی گیاهی

حسین شعبانعلی فر ترویج و آموزش کشاورزی

حسین صارمی بیماری شناسی گیاهی

حسین صدقی آبیاری

حمدالله کاظمی زراعت

حمید حاتمی (ملکی)

حمید محمدی زراعت

حمید مدنی

حمیدرضا انصاری تغذیه دام و طیور

حمیدرضا دوست چمن آباد

خلیل جمشیدی

خلیل کلانتری ترویج و آموزش کشاورزی

داود حبیبی زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

داود حسن پناه

داود شیردل حشره شناسی

رحیم علیمحمدی زراعت

رسول زارع بیماری شناسی گیاهی

رضا امیرنیا

رضا خاکور

رضا دلیر حسن نیا

رضا عزیزنژاد اصلاح نباتات

رضا فتوت

رضا مقدسی اقتصاد کشاورزی

رضا موسوی

رضا وجدی دامپزشکی

سعید وزان زراعت

سعیدرضا یعقوبی علف های هرز

سلیمان جمشیدی بیماری شناسی گیاهی

سهراب رسولی دامپزشکی

سیامک ساعدی

سیامک صلاحی بیماری شناسی گیاهی

سید علی موسوی زاده اصلاح نباتات

سیدامیر شمس نیا

سیدمحمد علی خواجه الدینی

سیدمحمدرضا موسوی

سیدیعقوب صادقیان مطهر

سیروس آذرآبادی خاکشناسی

شاپور ظریفیان ترویج و آموزش کشاورزی

شهرام شاهرخی حشره شناسی

شهرام گلزار ادبی علوم دامی

صاحبعلی بلندنظر باغبانی-سبزیکاری

صالح امیری

صدیقه محمدی

صمد دربندی هیدرولوژی

طرلان فرح وش علوم دامی

عباس ملکی

عبدالمنصور طهماسبی علوم دامی

عبداله حسن زاده

عزیز جوانشیر

علی اصغرزاده زراعت

علی بشارت اقتصاد کشاورزی

علی حسین زاده دلیر تاسیسات آبیاری

علی حق نظری اصلاح نباتات

علی رسولی اقتصاد کشاورزی

علی رشاد صدقی

علی رضوانی حشره شناسی کشاورزی

علی زین الدینی

علی شهنوازی

علی فرامرزی اکولوژی گیاهان زراعی

علی کارگری رضاپور علوم دامی

علی کیانی راد اقتصاد کشاورزی

علی محمد برقعی ماشین های کشاورزی

علیرضا باقری زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

علیرضا پازوکی زراعت

علیرضا ترنگ

علیرضا فلاح

عماد الدین بزرگزاده زراعت

فرزین سلماسی مهندسی آب

فرشید وزین

فرهاد آهک پز

فرهاد خرمالی

فریبا رجبی بیماری شناسی گیاهی

فرید شکاری زراعت

قربان نورمحمدی زراعت

کامران افتخاری

گودرز نجفیان اصلاح نباتات

ماهرخ فلاحتی رستگار بیماری شناسی گیاهی

مجتبی یوسفی راد اکولوژی کشاورزی

مجید پوریوسف

مجید حیدری آبیاری

محسن رشدی زراعت

محمد آرمین زراعت

محمد رضوانی زراعت-اکولوژی کشاورزی

محمد زرین بال

محمد شیوازاده علوم دامی

محمد شیوازاده علوم دامی

محمد عبداللهیان نوقابی

محمدباقر خورشیدی فیزیولوژی گیاهان زراعی

محمدجواد میرهادی فیزیولوژی گیاهان زراعی

محمدحسن راشد محصل زراعت

محمدحسین انصاری زراعت-اکولوژی کشاورزی

محمدرضا اردکانی زراعت

محمدرضا دلالیان

محمدرضا شکیبا

محمدرضا عطاران حشره شناسی

محمدرضا میرهادی

محمدرضا نیشابوری دکتری فیزیک خاک - روابط آبی گیاه

محمدعلی کمالی اصلاح و ژنتیک دام

محمود تورچی ژنتیک-بیوتکنولوژی

محمود شجاعی

مسعود زابلستانی

مظفر روستایی اصلاح نباتات

منصور مطلوبی باغبانی-نباتات زینتی

منوچهر جم نژاد زراعت

منوچهر فربودی خاکشناسی

مهدی ارزنلو بیماری شناسی گیاهی

مهدی اورعی باغبانی

مهدی تاج بخش زراعت

مهدی راستگو علف های هرز

مهدی روزرخ فیزیولوژی گیاهی

مهدی طاهر خانی زراعت

مهدی کاظم نژاد ترویج کشاورزی

مهدی مهرپویان دکتری زراعت

مهدی نصیری محلاتی زراعت

مهرداد عباسی

مهرداد عبدی فیزیولوژی گیاهان زراعی

مهرداد یارنیا زراعت

نارملا آصفی

الناز نوروزی اقدم آبیاری

ناصر صباغ نیا

ناصر علی اصغرزاده

ناصر محبعلی پور ژنتیک و اصلاح نباتات

ناصر نظری خاکشناسی

نجم الدین مرتضوی باغبانی-نباتات زینتی

نصرت اله طاهرپور تغذیه دام و طیور

نصرت اله نجفی زراعت

هاشم هادی زراعت

همایون فرهمند علوم باغبانی

هوشنگ آلیاری

واژگین گریگوریان علوم باغبانی

ورهرام رشیدی اصلاح نباتات

ولی ربیعی باغبانی-میوه کاری

یحیی ابراهیم نژاد علوم دامی

یحیی دهقان شورکی کشاورزی

یداله رجایی اقتصاد کشاورزی

یعقوب راعی زراعت

یوسف مهمان نواز علوم دامی