نویسنده = بهمن عبدالرحمنی
تعداد مقالات: 4
3. اثر محتوای اولیه فسفر بذر بر رشد و عملکرد ارقام جو در شرایط دیم

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-57

بهمن عبدالرحمنی؛ غلامرضا ولیزاده


4. اثر کود نیتروژن بر قدرت بذر و استقرار گیاهچه گیاهان والد گندم دیم آذر2 در آزمایشگاه و مزرعه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 86-75

بهمن عبدالرحمنی؛ غلامرضا ولیزاده؛ ناصر محبعلی‌پور؛ آیت شاهی