کلیدواژه‌ها = تغذیه گیاهی
تعداد مقالات: 5
1. اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منگنز بر خصوصیات و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شمال خوزستان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-23

حسین عبیدی؛ بهنام حبیبی خانیانی؛ حمید شریفی


4. اثر محلول پاشی برگی با کلات کلسیم و اسیدهای آمینه بر وضعیت تغذیه ای، کلروفیل و سطح برگ سیب رقم گلدن دلیشز و گرانی اسمیت

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، تابستان 1393، صفحه 43-52

محمد عربلو؛ علی ایمانی؛ موسی رسولی؛ مسعود شاهمرادی


5. اثر شوری کلرید سدیم بر جذب عناصر معدنی ضروری در ارقام بادمجان

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-60

حمید صادقی؛ حسن رسولی؛ مسعود زاده باقری