کلیدواژه‌ها = گلرنگ
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه‎های گلرنگ با وزن هزار دانه متفاوت تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

حمید باقری؛ یوسف قاضی خانلوثانی؛ اسماعیل زنگانی؛ بابک عندلیبی؛ محمدرضا عظیمی مقدم؛ سلیمان جمشیدی


2. اثر روش های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد گلرنگ

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-48

علی سالک زمانی


3. اثر روش‎های مختلف خاک ورزی بر شاخص های انرژی و اجزای عملکرد گلرنگ

دوره 6، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 67-76

محمد غلامی پرشکوهی؛ سعید سیف زاده؛ مجید رشیدی؛ محسن حنیفی


4. بررسی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک گلرنگ‎ بهاره با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-8

علی‎رضا احمدزاده؛ اسلام مجیدی؛ بهرام علیزاده؛ امیرحسن امیدی


5. تعیین بهترین آرایـش کــاشت در ژنوتیپ‌هـای گلرنگ بهاره

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 53-64

محمدرضا خلیل‌زاده گوگانی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ قربان نورمحمدی؛ علیرضا خلیل زاده گوگانی