اثر بقایای گیاهی گندم بر استقرار اولیه، تحمل به سرما و عملکرد ارقام جو دیم در شرایط مزرعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

10.22034/aej.2021.682638

چکیده

     جهت بررسی اثر مقادیر مختلف بقایای گندم بر رشد و عملکرد ارقام جو در مناطق سردسیر، آزمایشی به صورت استریپ پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 1398-1396 در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، ایستگاه مراغه انجام شد. در این پژوهش، میزان بقایای گندم در سه سطح 0، 5/1 و 3 تن در هکتار به عنوان فاکتور افقی و ارقام جو دیم شامل  سهند، آبیدر، ریحان 03 و یوسف به عنوان فاکتور عمودی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در قطعه زمینی که در تناوب گندم- جو قرار داشت، اجرا شد و بقایای گیاهی گندم در کرت­های آزمایشی افزوده و به طور یکنواخت روی سطح خاک پخش گردید. بقایای گیاهی گندم به میزان سه تن در هکتار اثرات مثبتی بر استقرار اولیه گیاهچه‌ها در مزرعه، تحمل به سرما، عملکرد و اجزای عملکرد جو داشت و رقم آبیدر بیشترین واکنش مثبت را به اضافه شدن بقایای گندم در مقدار سه تن در هکتار از لحاظ سرعت و درصد سبز شدن، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیست توده، درجه باردهی و شاخص بهره‌وری بارش نشان داد. بنابراین، حفظ بقایای گندم به میزان سه تن در هکتار می­تواند موجب بهبود عملکرد جو دیم در مناطق سردسیر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of wheat residues on initial establishment, cold tolerance and ‎‎yield of rainfed barley cultivars in field condition

نویسنده [English]

  • Bahman Abdolrahmani
Professor assistance of Dryland Agricultural Research Institute (DARI)
چکیده [English]

To investigate the effect of different amounts of wheat residues on growth and yield of barley cultivars in cold regions, a strip plot design based on a randomized complete block design with three replications was done in two years at Dry land Research Institute of Iran, Maragheh Station. In this study, the amount of wheat residues at three levels of 0.0, 1.5 and 3 ton/ha as horizontal factors and barley cultivars including Sahand, Abidar, Reyhan03 and Usef as vertical factors were evaluated. The experiment was carried out on a wheat- barley rotation farm. Residues of the wheat were added to the experimental plots and distributed uniformly on the surface of the soil. Plant residues of 3 tons per hectare had positive effects on early establishment of seedlings in the field, cold tolerance, yield and yield components of barley. The results also showed that Abidar cultivar had the highest positive reaction to the addition of wheat residues in the amount of 3 tons per hectare in terms of seedling emergence rate and percentage, thousand kernel weight, grain yield, biomass yield, productivity rate and precipitation efficiency index. Therefore, the maintenance of wheat residues of 3 tons per hectare can improve the yield of barley in cold regions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservation agriculture
  • crop rotation
  • Productivity degree
  • Soil fertility