اثر کاربرد گوگرد در جعبه‌های نشا و تراکم کاشت در مزرعه بر رشد و عملکرد برنج رقم طارم محلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.22034/aej.2021.682805

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد سطوح مختلف گوگرد با تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم محلی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک کامل تصادفی  با 12 تیمار و 4  تکرار در سال 1389 در بابل اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل گوگرد در 4 سطح (0، 50، 100 و 150گرم در هر جعبه­ی نشاء) به عنوان عامل اصلی و 3 آرایش کاشت (30×13 و 30×15 و 30×17 سانتی‌متر مربع) به عنوان عامل فرعی بود. صفات اندازه‌گیری شده شامل ارتفاع بوته، وزن هزار دانه،  تعداد برگ، تعداد پنجه، طول خوشه، تعداد دانه پر و پوک، شاخص سطح برگ، عملکرد دانه بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد گوگرد سبب افزایش تعداد دانه پر در خوشه گردید و همچنین اثرات متقابل کاربرد گوگرد، تراکم کاشت باعث افزایش وزن هزار دانه نسبت به شاهد شد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد تیمار تراکم کاشت(30×17 سانتی‌متر مربع)، 100 گرم گوگرد سبب افزایش 65/96 درصد وزن هزار دانه نسبت به تیمار تراکم کاشت(30×17 سانتی‌متر مربع)، 50 گرم گوگرد 34/20 گرم گردید. و همچنین بیشترین و کمترین تعداد پنجه در کپه به ترتیب از تیمار ترکیبی تراکم کاشت (30×17 سانتی‌متر مربع)، 150 گرم گوگرد 71/19 و تراکم کاشت(30×15 سانتی‌متر مربع)، 150 گرم گوگرد حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sulfur fertilizer in seedling box and plant density in field on growth and yield of rice (var. Tarom mahali)

نویسنده [English]

  • mehran hashemi
Department of Agronomy, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of application of different levels of sulfur with planting density on yield and yield components of rice of local Tarom cultivar (Tarome mahali), a split plot experiment was conducted in a completely randomized design with 12 treatments and 4 replications in 2010 in Babol. Experimental factors included sulfur at 4 levels (0, 50, 100 and 150 g per seedling box) as the main factor and 3 planting arrangements (30 × 13, 30 × 15 and 30 × 17 cm2) as a secondary factor. Traits measured included plant height, 1000-grain weight, number of leaves, number of tillers, cluster length, number of filled-empty seeds, leaf area index, seed yield. The results showed that the application of sulfur increased the number of full grains in the cluster and also the interaction effects of sulfur application and planting density increased the weight of 1000 grains compared to the control. The results of mean comparison showed that planting density treatment (17× 30 cm2), 100 g of sulfur caused 96.65% increase in 1000-seed weight compared to planting density treatment (17× 30 cm2), 50 g of sulfur 20.34 g. Also, the maximum and minimum numbers of tillers in the mound were obtained from the combined treatment of planting density (17× 30 cm2), 150 g of sulfur 19.19 and planting density (15× 30 cm2), 150 g of sulfur, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leaf area index
  • Tarom mahali
  • Seed yield
  • sulfur