دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56، مرداد 1398، صفحه 1-69 

پژوهشی

واکنش ارقام گندم با عادات رشدی متفاوت به تاریخ کاشت در منطقه معتدل مبارکه اصفهان

صفحه 1-12

فرود بذرافشان؛ نجمه ضیایی قهنویه؛ داوود افیونی؛ امید علیزاده؛ مهدی زارع


اثر کاربرد میکوریزا بر تحمل هیبریدهای ذرت به تنش خشکی

صفحه 37-47

خاطره توکلی اوجانی؛ ورهرام رشیدی؛ مهرداد یارنیا؛ علیرضا تاری نژاد؛ بهرام میرشکاری


تنوع صفات زراعی لاین‌های سویای حاصل از تلاقی ارقام کاربین و فورا

صفحه 59-69

محمد حسنوند؛ شهاب خاقانی؛ مهدی چنگیزی؛ مسعود گماریان؛ عزت اله صداقت فر