دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57، مهر 1398، صفحه 1-70 

پژوهشی

اثر پیش‌تیمار بذر با نانولوله‌های کربنی بر جوانه‌زنی و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت تحت تنش خشکی

صفحه 1-12

ابوالفضل شهریاری؛ حشمت امیدی؛ حسین محمدی پاکدهی؛ ابوالفضل محمدی؛ خدیجه احمدی


اثر تنش شوری بر صفات مرتبط با جوانه‏ زنی کینوا (.Chenopodium quinoa Willd)

صفحه 59-69

هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی؛ سهیلا غنیمتی؛ پروین کثیرلو